Tullen har vid sin övervakning av bekämpningsmedelsrester underkänt 37 importpartier på grund av bekämpningsmedel. Vid slutet av oktober hade redan fler importpartier underkänts än under hela det föregående året.

Under hösten har för stora mängder av bekämpningsmedelsrester upptäckts bland annat i kinesiska och peruanska bönor, egyptiska dadlar, tomater odlade i Polen samt i färska pitahayor och torkad chilipeppar från Asien.

– I chilipeppar fann man sammanlagt 20 olika bekämpningsmedelsrester, vilket är extremt ovanligt, eftersom man vanligtvis hittar högst sex olika bekämpningsmedelsrester vid undersökningarna, konstaterar Suvi Ojanperä som är chef för sektionen för kemiska undersökningar av livsmedel.

I år har man vid övervakningen av bekämpningsmedelsrester konstaterat problem i kilomässigt stora partier. Till exempel så har man underkänt fem stora partier ris från Indien och Pakistan samt nio apelsinpartier från Egypten och Israel.

Därtill har fyra partier ekologiska produkter underkänts på grund av fynd av bekämpningsmedelsrester som strider mot lagstiftningen om ekologiska produkter. De underkända produkterna var spansk grönkål, tysk alkoholfri öl, peruansk quinoa och indiskt ashwagandhapulver.

Utöver besluten om underkännande har Tullen gett 43 importpartier anmärkningar på grund av bekämpningsmedelsrester. Anmärkningar ges i sådana fall där den högsta tillåtna mängden bekämpningsmedel inte överskrids då man tar i beaktande analysmetodens mätosäkerhet.

Övervakningen fungerar

De mest problematiska produkterna kommer vanligtvis från länder som är belägna långt från EU, eftersom lagstiftningen gällande användningen av bekämpningsmedel i dessa länder kan avvika från lagstiftningen inom EU. Dessutom är vissa bekämpningsmedel som är förbjudna i EU tillåtna i länder utanför EU. Även nu hade största delen av de underkända produktpartierna sitt ursprung i länder utanför EU. Av dessa partier fördes dock cirka en tredjedel in till Finland från ett annat EU-medlemsland, där partiet redan hade förtullats.

– I år hade Tullen redan vid slutet av oktober underkänt fler produktpartier på grund av bekämpningsmedel än under hela det föregående året. Detta beror dock antagligen inte på att produkternas kvalitet skulle ha försämrats till exempel på grund av coronaviruspandemin, utan på att Tullens övervakning har riktats bättre mot produkter av dålig kvalitet, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Tullen undersöker årligen att cirka 3 500 livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna

Tullens övervakning av livsmedel riktar sig mot produkter som misstänks stå i strid med bestämmelserna. Vid riskbedömningen utnyttjas till exempel uppgifter om produktens ursprung och dess tillverkare. Som informationskällor används Tullens egna system samt till exempel andra EU-medlemsländers forskningsdata.

Övervakningen omfattar också livsmedel som inte misstänks stå i strid med bestämmelserna, men som konsumeras mycket. Ändringar under odlingssäsongen och fel som inträffat under tillverkningsprocessen kan försämra kvaliteten på livsmedel, varvid problemen kan vara slumpmässiga.